Kontakt

TELEFON

755 86 700

ADRESSE

Dreyfushammarn 10
Postboks 8012 Bodø

EPOST

kundemottak@centrumbil.no

Kontaktskjema